Afslutning af perioder i Business Central

Oversigt over valgfrie processer og aktiviteter til afslutning af perioder

I Business Central behøver du ikke lukke perioder, men du kan sagtens udføre månedsafslutninger og andre periodeafslutninger. Vi har i dette blogindlæg lavet et overblik til dig.

Finans

 • Definer under Regnskabsperioder regnskabsåret, og opdel det i de perioder, du vil rapportere finansielle resultater for.
 • Angiv bogføringsperioder, som enten er brugerspecifikke (brugerindstillinger), eller som gælder på tværs af hele systemet (Opsætning af finans).
 • Dette angiver de datoer, du tillader bogføring mellem. Afhængigt af dine forretningsmæssige behov kan det være en god idé at tillade bogføring i begyndelsen af perioden eller mod afslutningen af den.
 • Foretag alle nødvendige Finanspostreguleringer.
 • Opdater og bogfør gentagelseskladder.
 • Foretage allokeringer via fordelingsnøgle i en gentagelseskladde ved brug af handlingen Fordel.
 • Under finansielle rapporter kan man finde matrix opsatte rapporter, og man kan også her bygge sine egne rapporteringsrapporter. Kør regnskabsrapporter på følgende måde:
  • Åbn siden Finansielle rapporter, og vælg derefter handlingen Udskriv.

Brugbare rapporter

Hvis du vil Se denne rapport
Udskrive en detaljeret råbalancerapport for en eller flere bankkonti med supplerende oplysninger om individuelle poster Bankkonto – kontokort
Udskrive en detaljeret råbalance for udvalgte debitorer Debitor – balance
Udskrive en detaljeret råbalance med oplysninger om individuelle poster for udvalgte debitorer i en valgt periode. Debitor – kontokort
Udskrive en detaljeret råbalance for udvalgte kreditorer. Kreditor – balance
Udskrive en detaljeret råbalance med oplysninger om individuelle poster for udvalgte kreditorer i en valgt periode. Kreditor – kontokort
Udskrive en råbalance med tallene fra indeværende år og forrige år. Årsregnskab
Udskrive en detaljeret råbalancerapport for finanspostbalancer. Detaljeret råbalance
Udskrive en råbalancerapport med saldi og bevægelser for finanskonti. Balance
Udskrive en råbalance for et konsolideret regnskab. Konsolideret råbalance
Sammenligne råbalancen med et budget. Balance/budget
Udskrive en råbalancerapport med saldi og bevægelser for finanskonti, beregnet for en række perioder. Råbalance efter periode
Udskrive et kontoskema for at analysere tal i finanskonti eller sammenligne faktiske finansposter med finansbudgetposter. Kontoskema

Salg og tilgodehavender

 • Bogfør alle salgsordrer, fakturaer, kreditnotaer og returvareordrer.
 • Bogfør alle indbetalingskladder.
 • Undersøg ordre for ”Levering komplet” og ”Beløb leveret men ikke faktureret”.
 • Undersøg salgsordre som ikke er afsendt til tiden.
 • Opdater og bogfør de gentagelseskladder, som vedrører Salg og tilgodehavender.
 • Afstem aldersfordelte tilgodehavender, med finansposterne.
 • Udfør kørslen Slet fakturerede salgsordrer.

Brugbare rapporter

Hvis du vil Se denne rapport
Hente en oversigt over tilgodehavender, hvor alderen er beregnet fra forfaldsdatoen, bogføringsdatoen eller dokumentdatoen. Aldersfordelte tilgodehavender
Kontrollere, om debitor- og kreditorposter balancerer med tilsvarende finansposter. Afstem debitor- og kreditorkonti

Køb og gæld

 • Bogfør alle købsordrer, fakturaer, kreditnotaer og returvareordrer.
 • Bogfør alle udbetalingskladder.
 • Undersøg ordre for ”Beløb modtaget men ikke faktureret”.
 • Undersøg købsordre som ikke er modtaget til tiden.
 • Opdater og bogfør de gentagelseskladder, som vedrører Køb og gæld.
 • Udfør rapporten Aldersfordelt gæld, og afstem gæld med finansposterne.
 • Udfør kørslen Slet fakturerede købsordrer.

Brugbare rapporter

Hvis du vil Se denne rapport
Have et overblik over gæld, med gældens alder beregnet fra forfaldsdatoen, bogføringsdatoen eller dokumentdatoen. Aldersfordelt gæld
Kontrollere, om debitor- og kreditorposter balancerer med tilsvarende finansposter. Afstem debitor- og kreditorkonti

Lager

 • Træk en rapport over lagerværdi. Kontroller for hhv. negativt antal og negativ værdi. Afstem til finans.
 • Fra listen trækkes enkelte ud til stikprøver og foretag optælling af stikprøverne.
 • Dan en matrix Lagerbeholdning – afstemning. Redegør for differencer.
 • Reguler kostværdi-vareposter. Kør kørslen Juster kostprisvareposter.
 • Luk lagerperioden.

Anlæg

 • Bogfør alle vedligeholdelsesomkostninger via anlægskladderne eller fakturaerne.
 • Bogfør afskrivninger via automatisk kørsel.
 • Bogfør opskrivning.
 • Bogfør nedskrivning.

Generelt

 • Foretag valutakursreguleringer via kørslen Kursreguler valutabeholdninger.
  • Her kan reguleres for både debitorer, kreditorer og bankkonti, samt finanskonti med ekstra rapporteringsvaluta.

Intercompany-handel

 • Behandle koncerninterne transaktioner.
 • Træk rapporten Konsolideret råbalance.

Beregne og behandle moms

 • Kontrollér momsen for perioden via vis under momsangivelser.
 • Kør kørslen Afregn moms.
Hvis du vil Se denne rapport
Trække en sandsynliggørelse over momsen. Finans – Momsafstemning
Trække en rapport over EU-salg pr. SE/CVR-nr. og fordelt på vareleverancer, service leverancer og trekantshandel. Oversigt over EU-salg
Få vist en matrix tilsvarende oversigt over EU-salg, men specifikt til brug for varesalg i forbindelse med rubrik indberetning til SKAT og med mulighed for at se posterne bagved. Rapporter over EU-salg

Nulstilling årsafslutning

 • Luk året under regnskabsperioder.
 • Kør opgaven Nulstil resultatopgørelsen.